Fagfornyelsen

Alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring blir fornyet. Dette vil medføre en del endringer også for opplæring av lærlinger i bedrift. Nye læreplaner for opplæring i bedrift/Vg3 tas i bruk fra skoleåret 2022/23.

Når det gjelder yrkesfag vil noen av utdanningsprogrammene bli nye og noen fag slås sammen.

Det blir også ny overordnet del av læreplanverket. Overordnet del beskriver hvilke verdier og prinsipper grunnopplæring skal bygge på.

Læreplanverket har tre tverrfaglige temaer som inngår i læreplanene som en sentral del av kompetansen i faget. Dette er ikke egne fag, men samfunnsaktuelle temaer som inngår i læreplanene der de er en sentral del av kompetansen i faget. Tverrfaglige temaer i læreplanene er:

  • demokrati og medborgerskap
  • bærekraftig utvikling
  • folkehelse og livsmestring

Det har gjennom prosessen med utarbeidelse av nye læreplaner vært høringer og dermed flere muligheter til å komme med forslag til endringer og innspill til de nye læreplanene. Høringsfrist for flere av de nye læreplanene for Vg3 yrkesfag er 25/4-21

Les mer på https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/