Obligatorisk tjenestepensjon og lærlinger – endringer per 01.01.2022

Det er vedtatt lovendringer (fra 01.01.2022) som innfører pensjon fra første krone og første dag.

Pensjon fra første krone innebærer at bedrifter som har innskuddspensjon med sparing for lønn over 1 G (folketrygdens grunnbeløp) må endre pensjonsavtalen sin, slik at pensjonssparingen til de ansatte skjer fra første krone (0 G). Pensjon fra første dag betyr at flere ansatte kan ha rett til å bli meldt inn i bedriftens pensjonsordning. Reglene for medlemskap og innmelding er også endret tilsvarende for ytelsespensjon og hybridpensjon.

Som hovedregel omfattes alle arbeidstakere i foretaket som har fylt 13 år og har rapporteringspliktig lønn. Det er i tillegg et krav at den ansatte er pliktig medlem i folketrygden.

  • Reglene for pensjon fra første krone og første dag gjelder fra 1. januar 2022, med overgangsperiode frem til 30. juni 2022.
  • De nye reglene innebærer at pensjonsordninger må ha sparing fra første krone (0 G), og at ansatte som er fylt 13 år og har rapporteringspliktig lønn skal meldes inn i ordningen.
  • Bedrifter som har opprettet sin pensjonsordning før 1. januar 2022, må tilpasse seg de nye reglene før 1. juli 2022. Bedrifter som oppretter sin pensjonsordning etter 1. januar 2022, må anvende de nye reglene fra start.

Det er ikke et krav at den ansatte er arbeidsdyktig for å ha rett på alderspensjonssparing. Ansatte skal meldes inn i ordningen uansett arbeidsdyktighet. Ansatte som ikke er 100 prosent arbeidsdyktige vil imidlertid ikke kunne omfattes av innskuddsfritaket eller andre eventuelle risikodekninger. Man anses normalt som arbeidsdyktig dersom man er helt frisk til å arbeide i full stilling, uavhengig av om man faktisk er ansatt i full stilling.

Hva med midlertidig ansatte og lærlinger?

Alle ansatte som er fylt 13 år og som har rapporteringspliktig lønn skal meldes inn i ordningen. Dette omfatter også midlertidige ansatte, som f.eks. sesongarbeidere og vikarer, og lærlinger.

Se obligatoriske tjenestepensjon Tjenestepensjonsloven §3-2, Bestemmelse med alminnelige regler om medlemskap for flere detaljer.