Om oss

Hvem er vi?

Lærlingsenteret Innlandet – Vi er stolte bidragsytere til morgendagens fagarbeidere!

Lærlingsenteret Innlandet (tidligere Opplæringskontoret for håndverk- og industrifag) ble opprettet i 1991 og er et bindeledd mellom lærebedrifter, skoler, myndigheter og søkere. Vi arbeider med å formidle lærlinger til våre medlemsbedrifter. Besøk på ungdomsskoler og videregående skoler er viktige arenaer for å sørge for rekruttering til våre fag. Vi deltar også på yrkes- og utdanningsmesser, samarbeider tett med bransjeorganisasjonene og fylkeskommunene i Innlandet, Oslo og Viken.

Å være lærebedrift er en lønnsom investering. Lærlingen/lærekandidaten bidrar til verdiskapning i virksomheten, samtidig som han/hun er under opplæring. Virksomheten mottar et tilskudd fra fylkeskommunen som skal dekke utgiftene til opplæring av lærlingen/lærekandidaten. Bedriften velger selv om de vil ansette lærlingen/lærekandidaten etter endt læretid. Ved å utdanne en fagarbeider bidrar bedriften til å sikre bransjens framtid.

I 2023 har kontoret 440 løpende kontrakter og 360 bedrifter er tilknyttet kontoret fordelt Innlandet, Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold fylke.

Vi har lokaler i Yrkesfagenes Hus Innlandet, Damvegen, Gjøvik kommune. Her har vi kontorer, undervisningsrom, to prøvestasjoner for elektrikerfaget og en for telekommunikasjonsmontørfaget. Vi har også prøvestasjoner i elektrikerfaget på Lillehammer og Fagernes.
I samme hus finner du også Opplæringskontoret for bil- og transportfag og Traktorbransens Opplæringskontor, bege med tilhørende verksteder og undervisningsrom.

Hva gjør vi?

Hver enkelt bedrift som inngår i Lærlingsenteret Innlandet må være godkjent som lærebedrift. Lærlingen/lærekandidaten tegner lærekontrakt/opplæringskontrakt med Lærlingsenteret Innlandet, som er juridisk ansvarlig for kontrakten. Opplæringen kan gis i én eller flere av medlemsbedriftene. Det skal være en faglig leder som er ansvarlig for opplæringen.

Dette er noe av det vi gjør for bedriften:

 • Tar det juridiske ansvaret for opplæringen
 • Gjennomfører oppstartmøter med kontraktskriving
 • Foretar vurderinger og veiledning med bedrift og lærling gjennom hele læretiden
 • Bidrar ved konflikter
 • Hjelper til med å søke eventuelle ekstra midler
 • Bruker godkjent og gjennomprøvde dokumentasjonsordninger (nettbaserte oppfølgingssystemer, logg, vurderingsskjemaer)
 • Bedriften deltar i et sort nettverk av andre lærebedrifter
 • Legger til rette for hospiteringsordninger (lærling ut i andre bedrifter eller ansatte som ønsker å hospitere i bedrifter og/eller skolen)
 • Assisterer om flere i bedriften ønsker å ta fagbrev
 • Samarbeider med Internasjonalt Servicekontor for å ta deler av læretiden i utlandet (ordninger også for bedrifter som ønsker språkskole eller hospitere i utlandet)
 • Deltar i flere fagfora til nytte for bedriften (LUT, bransjemøter, nettverksmøter osv)
 • Er et bindeledd mellom skole, fylket, bransjeorganisasjoner og din bedrift
 • Utbetaler lærlingtilskudd
 • Sørger for kvalifiserte lærekrefter i yrkesteori
 • Følger opp endringer i lover og regler
 • Arrangerer kurs for faglig leder/instruktør/veileder
 • Forbereder lærlingen til fag-/svenneprøve
 • Melder lærlingen opp til svenneprøve

Dette gjør vi for lærlingen:

 • Hjelper til med å skaffe læreplass
 • Kvalitetssikrer lærebedriftene som opplæringsbedrift
 • Følger opp lærlingen med flere samtaler i løpet av læreperioden fram mot fagprøven
 • Skriver lærlingkontrakt.
 • Veileder i og følger opp bruk av logg
 • Arrangerer teoriundervisning, sikkerhetskurs og salgskurs
 • Hjelper til med eventuelle problemer på arbeidsplassen
 • Forbereder lærlingen til fag-/svenneprøve
 • Melder opp til fag-/svenneprøve

Vår visjon: «Vi skal være det mest attraktive opplæringskontoret i Innlandet, og det naturlige valg for bedrifter i vårt nedslagsfelt»

Våre kjerneverdier: Stolthet, Ansvar og Respekt