Varlingsrutiner

Hva er varsling?

Å varsle er å si ifra om kritikkverdige forhold ved lærebedriften eller opplæringskontoret. Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med lover, forskrifter eller skriftlige etiske retnings­linjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet.

Det kan for eksempel være forhold som:

  • Innebærer fare for liv eller helse
  • Innebærer fare for klima eller miljø
  • Myndighetsmisbruk
  • Seksuell trakassering/uønsket seksuell oppmerksomhet
  • Trakassering
  • Diskriminering
  • Uforsvarlig arbeidsmiljø/læringsmiljø
  • Brudd på personopplysningssikkerheten
  • Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet

Ytringer om forhold som kun gjelder lærlingens eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling, med mindre det faller inn under ett av punktene over. Varsling er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel. 2 A.

Hvorfor er varsling ønskelig?

Ved å få informasjon om kritikkverdige forhold kan vi som opplæringskontor hjelpe med å rydde opp i dette. Det vil samtidig sikre at lovbrudd og andre kritikkverdige forhold unngås i virksomheten, noe som igjen kan skape et bedre arbeidsmiljø. Informasjon fra deg som lærling, kan hjelpe bedriften med å få dette til.

Hvem skal det varsles til?

Du skal alltid varsle din kontaktperson i Lærlingsenteret, dersom det gjelder forhold i lærebedriften.

Gjelder informasjonen en sak som kan involvere ledere i bedriften, og/eller du ikke har oppnådd noen reaksjon fra den du først varslet til, kan du kontakte styreleder i Lærlingsenteret Tom Erik Wiklund, telefon 99717110 eller e-post: tom.wiklund@elektroimportoren.no

Du har alltid rett til å varsle relevante saker til offentlige myndigheter, slik som Arbeidstilsynet, Fylkeskommunen, Utdanningsdirektoratet, Økokrim og Konkurransetilsynet. Det er allikevel et ønske at varsling først gjøres til Lærlingsenteret og på lavest mulig nivå.

På hvilken måte kan du varsle?

Du kan varsle skriftlig eller muntlig. Muntlig varsling kan skje pr. telefon eller direkte til din kontaktperson. Skriftlig varsling kan skje pr. brev eller e-post. Varsling kan gjøres anonymt, men det er ønskelig at du oppgir din identitet slik at det kan være enklere å kunne undersøke saken grundigst mulig. Dersom du varsler vil navnet ditt være en fortrolig opplysning for den begrensede kretsen  i virksomheten som behandler saken.

Oppfølging av varsling

Den som mottar varselet, skal følge opp dette og gjøre grundige undersøkelser av påstandene. Det skal snarest mulig ryddes opp i eventuelle kritikkverdige forhold.

Så lenge bedriften vet hvem som har varslet, skal du alltid få tilbakemelding så raskt som mulig om saksgangen og rutinene ved oppfølging av varselet. Så langt som mulig skal du også få tilbakemelding om hvilket utfall saken har fått.

Dersom det viser seg at det etter gjennomførte undersøkelser ikke er avdekket kritikkverdige forhold, skal du også få tilbakemelding om dette. Melding om kritikkverdige forhold knyttet til navngitte personer er å anse som personopplysninger og skal behandles i tråd med reglene i personopplysningsloven.

Hensynet til den det varsles om

Den det blir varslet om skal gjøres kjent med innholdet i varslet slik at vedkommende kan komme med sin versjon. Varslers identitet skal ikke gjøres kjent for flere enn det som absolutt er nødvendig for den videre saksbehandlingen av varslingen.

Sikkerhet for varsler

Den som varsler er beskyttet mot gjengjeldelse som følge av varslingen. Med gjengjeldelse menes en reaksjon på at lærlingen har varslet, f.eks. advarsel, oppsigelse, usaklig forskjells­behandling, trakassering, endring i arbeidsoppgaver osv.

Dersom du likevel opplever gjengjeldelse, skal du straks si fra til Lærlingsenteret og styreleder Tom Erik Wiklund, telefon 99717110 eller e-post: tom.wiklund@elektroimportoren.no. Vedkommende skal snarest følge opp dette.