Vedrørende permittering av lærlinger

Vi ser at reglene tilpasses og situasjonen endrer seg raskt. Følg med på nyheter og hjemmesider til Nelfo, BNL, Byggmesterforbundet, NAV og NHO.

I utgangspunktet er lærlinger og lærekandidater unntatt fra permittering som følge av redusert ordretilgang, dette dersom ikke bedriften stopper helt opp. Vanlig praksis er at lærlinger og lærekandidater følger den siste fagarbeideren ut porten.

Permitteringer av et læreforhold er knyttet til regler i Opplæringsloven, Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen mellom LO og NHO. Reglene her gjelder også for arbeidsgiver eller arbeidstaker som ikke er organisert.

Lærlinger/lærekandidater skiller seg fra andre ansatte ved at de er ansatt for å få opplæring innenfor en tidsbegrenset periode som bedriften får økonomisk tilskudd for.

De skiller seg også ut ved at de ikke har opparbeidet særlige rettigheter for å få dagpenger fra NAV under arbeidsledighet.
Et opphold vil også få konsekvenser for videre utdanning mht. skolestart.

Protokoll om permittering

Permittering kan settes i verk når det foreligger saklig grunn som gjør det nødvendig for bedriften. Før permitteringer kan iverksettes i en bedrift så skal:

 1. Partene ha drøftet permitteringen og det skal skrives protokoll som skal undertegnes etter møtet. I saker som omhandler lærlinger og lærekandidater bør det normalt stå:

”Lærlinger og lærekandidater er unntatt fra permittering. Opplæringen skal vurderes fortløpende av hensyn til behovet for å tilrettelegge for spesielle opplæringstiltak” *)

 1. Dersom lærlingen/lærekandidaten blir berørt, skal det foreligge protokoll om det.

Protokollen skal følge meldingen som sendes til Fagopplæringskontoret i fylkeskommunen om avbrudd i læretiden. Jfr. Opplæringslova § 4-4.

 

 1. Bedriften bes for øvrig å følge vanlige permitteringsregler med bl.a. melding til NAV.
  Lov om lønnsplikt under permittering.

*)Aktuelle tiltak ved permittering av lærlinger/lærekandidater:

 • omplassering/formidling til andre avdelinger i lærebedriften (gjelder spesielt litt større bedrifter med flere avdelinger andre steder enn hovedarbeidsplassen)
 • omplassering/formidling til andre bedrifter
 • kjøp av læreplasser i andre bedrifter, spesielt for lærlinger og lærekandidater som har relativt kort tid igjen av læretiden sin.
 • konsentrert læring av eventuell teoriopplæring dersom denne delen av opplæringen ikke er gjennomført
 • tilrettelegging av praktisk/teoretisk fagkurs ved kompetansesenter, videregående skoler eller lignende, tilpasset lærlingen eller lærekandidatene sitt faglige nivå/behov
 • Bedriftsinterne kurs der bedriften kan benytte egne, permitterte fagpersoner som instruktører ved konsentrert opplæring av egne lærlinger og lærekandidater

Hovedansvaret for opplæringstilbudet ved permitteringer

Hovedansvaret ligger på lærebedriften for at lærlingen/lærekandidaten får et faglig forsvarlig opplæringstilbud i denne type situasjoner.

Gjennomføring av teoriopplæring

Dersom det gjenstår teoriopplæring, bør permitteringstiden primært benyttes til å få gjennomført denne delen av opplæringen. Eventuelt kan dette planlegges i samarbeid med videregående skole, NAV, OPUS eller andre godkjente opplæringsinstitusjoner.

Dersom lærlingen eller lærekandidaten pga. permitteringer må reise bort for å gjennomføre opplæring via sentrale kurs, vil de ha rett til støtte etter gjeldende regler.

Det egentlige ansvaret for opplæringen ved permitteringer

Hovedmålet for alle tiltak ved permitteringer er å sikre at lærlinger og lærekandidater får en fullgod opplæring. Det beste er at dette skjer i arbeidslivet i godkjente lærebedrifter i de respektive fag. Alle nevnte tiltak må derfor ha som mål at lærlinger og lærekandidater skal komme ut av tiltaksfasen så snart som mulig, og at de skal over i normale opplæringsforhold.

Intensjonene med de ulike tiltak er:

 • å sikre at lærlinger og lærekandidater får en fullgod og faglig forsvarlig opplæring i samråd med gjeldende opplæringsplaner og kontrakter
 • at det under hele tiltaksperioden kontinuerlig blir jobbet med å få lærlingene og lærekandidatene formidlet ut av tiltaket og over i et ordinært læreforhold så snart som mulig.

Initiativ- og samarbeidsansvar ved permitteringer

 • Lærebedriften har gjennom lærekontrakten hovedansvaret for at lærlinger og lærekandidater får et så godt opplæringstilbud som mulig, også ved permitteringer.
 • NAV og fagopplæringskontoret er de viktigste samarbeidspartene ved etablering av eventuelle opplæringstilbud

 NB!

Det er viktig at det TIDLIG i prosessen blir tatt tak i hensynet til lærlingene ved permitteringer!

Planlegging og utarbeiding av ulike tiltak bør skje i varslingsperioden FØR lærlingene eller lærekandidatene blir permittert.